EL ühtekuuluvuspoliitika meetmedisaini koolitus- ja arendusprogramm

Tegemist on väga praktilise arendusprogrammiga, kus disainitakse EL ühtekuuluvus-poliitika 2021-2027 meetmete toetuse andmise tingimusi. Kõike seda tehakse juhendatud meeskondades kasutades koosloome meetodit ning teenusedisaini protsessi ja tööriistu.

Arendusprogrammi jooksul töötatakse läbi meetmedisainimisega seotud etapid. Lisaks praktilisele koosloomele saavad osalised vajalikud teadmised ja oskused, mis võimaldavad tulevikus paremini sihtrühma vajadustest lähtuvaid ühiskondliku mõjuga toetuse andmise tingimusi disainida. Arendusprogrammis saab osaleda kuni 14 erinevat meetme meeskonda, kus igal meeskonnal valmib lõpuks uue toetuse andmise tingimuste eelnõu kavand või ettepanek olemasoleva meetme parandamiseks.

Kellele programm mõeldud on?

Programmi oodatakse osalema meeskondi, kuhu kuulub neli kuni kuus liiget ja keda ühendab ühine toetuse andmise tingimuste loomise väljakutse. Programm pakub arenguvõimalusi nii neile, kes otseselt vastutavad toetuse andmise tingimuste koostamise eest, kui ka neile, kes on sellega seotud veidi kaudsemalt, näiteks juristid, valdkondlikud nõunikud, rakendusüksuse koordinaatorid, hindajad, ka osakonnajuhatajad või asekantslerid jt.

Programmi raames tegeleb meeskond koosloome meetodil enda poolt valitud EL ühte-kuuluvuspoliitika meetme toetuse andmise tingimuste koostamise või täiustamisega ning suhtleb koolituse vältel erinevate meetmega seotud osapooltega. Igale meeskonnale antakse abiks Riigi Tugiteenuste Keskusest moderaator, kelle ülesanne on meeskonda toetada teenusedisaini tööriistade kasutamisel ja ülesannete lahendamisel.

Koolitus toimub kahes rühmas:
esimene november 2021 - veebruar 2022
ja teine jaanuar 2022 - märts 2022

Mida osalejalt ootame

 •  eelkõige avatust, õpiindu ja julgust vajadusel asju senisest erinevalt teha
 • soovi koostada sihtrühma vajadustest lähtuvaid toetuse andmise tingimusi
 • koolituspäevade vahel aktiivset panustamist kodutöödel
 • asekantsleri nõusolekut vastava toetuse andmise tingimuste disainimise ja
  meeskonna osalemise kohta programmis
 • meeskonnaliikmete kinnitust, et nad on teadlikud programmi eesmärkidest ja
  mahust

NB!
Kandideerida on võimalik ka üksikisikuna (kui arendusprogrammis on veel vabu kohti)!

 

Mõtle läbi…

 • milline on TAT (toetuse andmise tingimused), millega programmi raames soovid töötada
 • kas soovid osaleda esimeses või teises arendusprogrammi rühmas
 • kes on Sinu meeskonnaliikmed või soovid kandideerida üksikisikuna
 • meeskonna valmisolek osaleda kõigil koolituspäevadel
 • valmisolek panustada meeskonnaliikmena grupitöös meeskonna eesmärkide täitmisse
 • valmisolek teha kodutöid
 • kas sul on olemas asekantsleri toetus
  … ja täida registreerimisleht

PROGRAMMI ÕPIVÄLJUNDID

Koolitusprogrammi läbinud teavad:

 • milline on koosloomeline poliitika kujundamine
 • milline on koosloomes juhitud teenusedisaini protsess
 • millised on koosloome ja teenusedisaini olulisemad etapid
 • millised on teenusedisaini peamised tööriistad

 

Koolitusprogrammi läbinud oskavad:

 • kasutada erinevaid teenusedisaini tööriistu olemasolevate toetuse andmise tingimuste arendamisel või uute toetuse andmise tingimuste loomisel
 • viia läbi intervjuusid ja analüüsida tulemusi
 • disainida muutuse teooriast lähtuvaid meetmeid
 • valida sobivaid indikaatoreid tulemuste hindamiseks
 • leida loovad lahendusi lähtuvalt teenuse kasutajate vajadustest
 • kommunikeerida meetme muudatuse vajadusi ja tutvustada disaini tulemusi

 

Miks osaleda meie koolitusprogrammis?

 • saad TAT koostamisel kasutada abiväge tiimi ja teenusedisaini tööriistade näol
 • teadmisi edastavad oma valdkonna parimad tugeva teoreetilise taustaga
  praktikud
 • osalised saavad praktilised tööriistad, kuidas korraldada koosloomet ja teenuste disaini
 • osalised saavad nüüdistasemel teadmised teenuste koosloomest
 • arutatakse ja õpitakse disainides reaalseid meetmeid
 • võimalus õppida teistelt osapooltelt
 • võimalus saada konsultatsioone RTK ekspertidelt

Arendusprogrammi töötoad algavad kõigil päevadel 9.30 ja lõppevad 17.00

I rühm

I töötuba (virtuaalne) 17. november 2021
II töötuba (virtuaalne) 18. november 2021
III töötuba (virtuaalne) 1. detsember 2021
IV töötuba (virtuaalne) 2. detsember 2021
V töötuba (virtuaalne) 15. detsember 2021
VI töötuba (virtuaalne) 16. detsember 2021
VII töötuba (virtuaalne) 19. jaanuar 2022
Lõpuseminar (virtuaalne) 4. veebruar 2022

II rühm

I töötuba (kontaktõpe) 12. jaanuar 2022
II töötuba (kontaktõpe) 13. jaanuar 2022
III töötuba (kontaktõpe) 26. jaanuar 2022
IV töötuba (kontaktõpe) 27. jaanuar 2022
V töötuba (virtuaalne) 9. veebruar 2022
VI töötuba (virtuaalne) 10. veebruar 2022
VII töötuba (virtuaalne) 2. märts 2022
Lõpuseminar (virtuaalne) 11. märts 2022

I töötuba
17. november 2021 (I rühm)
12. jaanuar 2022 (II rühm) 

 • Koosloome kui komplekssete probleemide lahendamine
 • Koosloome põhimõtted ja etapid
 • Meeskonna koostöö võimestamine
 • Probleemide kaardistamine

 

II töötuba
18. november 2021 (I rühm)
13. jaanuar 2022 (II rühm)

 • Osapoolte kaardistamine
 • Väärtuspakkumine
 • Muudatuste teooria
 • Osapoolte intervjueerimine (Innotiim)

Kodutöö: intervjuud kasutajatega. Iga osaleja 2 intervjuud.

 

III töötuba
1. detsember 2021 (I rühm)
26. jaanuar 2022 (II rühm)

 • Intervjuude analüüs (Innotiim)
 • Persoonade koostamine (Innotiim)
 • Tegevuskeskkonna kaardistamine
 • Lahendusindikaatorite valik

 

IV töötuba
2. detsember 2021 (I rühm)
27. jaanuar 2022 (II rühm)

 • Tänaste klienditeekondade kaardistamine
 • Probleemi defineerimine
 • Lahenduste piirangute kaardistamine

Kodutöö: lünkade täitmine ja kasutajateekondade lõpetamine. Probleemi analüüsi ja eesmärkide kirjeldamine toetuse andmise tingimustes/seletuskirjas. Alternatiivsete sekkumiste otsimine.

 

V töötuba
15. detsember 2021
9. veebruar 2022

 • Lahenduste loomine
 • Lahenduste valik
 • Muudatuste teooria täiendamine

 

VI töötuba
16. detsember 2021
10. veebruar 2022

 • Lahenduse mõõdikute kirjeldamine
 • Ideaalsete teekondade loomine
 • Lahenduste prototüüpimine

Kodutöö: valitud mõtete testimine kasutajatega ja huvirühmadega, lahenduste / toetusskeemide, eelarve ja mõõdikute kirjeldamine toetuse andmise tingimustes.

 

VII töötuba
19. jaanuar 2022
2. märts 2022

 • Toetuse andmise protsessi kirjeldamine
 • Muudatuste kommunikatsioon

 

Lõpuseminar
4. veebruar 2022
11. märts 2022

Peale koolitusprogrammi toimub lõputööde esitlemine virtuaalses töötoas. 

Nõustamine

Kõigil meeskondadel on võimalik saada koolitajatelt ja mentorilt nõu kogu koolitusprotsessi jooksul. Kokku on võimalik saada ühel meeskonnal projekti meeskonnalt abi nelja tunni ulatuses.
Lisaks on võimalik kõigil meeskondadel saada nõu ja abi RTK ekspertidelt. Ühel meeskonnal on võimalik RTK eksperdi nõu saada ühe tunni ulatuses.

Koolitusel osalemiseks täida avaldus enne 27.ndat oktoobrit

Koolitusprogrammis on kokku kohti 14 meeskonnale. Koolitusprogramm toimub kahes rühmas, kummaski rühmas ootame osalema kuni seitset meeskonda.

Küsimuste korral helista palun:

Liis Remmelg
(registreerimine ja meetmete sobivus)
56974757
või kirjuta liis.remmelg@rtk.ee

Rasmus Pedanik
(koolitusprogrammi sisu)
55566489
või kirjuta: rasmus@koosloome.ee