Koosloome töötoad ja meeskonna juht

Alates tänasest avaldame kord nädalas lühikesi mõttearendusi mõne koosloomes olulise aspekti kohta, millega igas koosloome protsessis on oluline arvestada.

Koosloome töötoad ja meeskonna juht

Koosloome töötuba on tõhus viis koostööks erinevate osapoolte vahel. See on koosloome meetod, kus saavad kokku erinevad inimesed, peamiselt organisatsioonide esindajad (teatud teema asjatundjad, valdkonna eksperdid, sihtgrupiga kokkupuutuvad osapooled), kes koosloome töötoas püüavad ühise jõupingitusena leida võimalikke lahendusettepanekuid teatud probleemile, genereerida uusi ideid valdkonnaga tegelemisel või luua uusi aspekte seniste teenuste parandamisel.

Koosloome töötuba võimaldab ja ka eeldab, et kaasatakse erinevad probleemi osapooled, kellel on teema suhtes erinevad teadmised ja kogemused. Ideaalsel juhul on koosloome töötoas koos kõik erinevad spetsialistid, kelle tegevusvaldkond on sihtgrupiga seotud. Koosloome töötoas luuakse uusi ja paremaid lahendusi seniste asemele. Koosloome meetod soodustab osalejate vahelist koostööd ja avatud suhtlemist, mis võib viia uute ja innovaatiliste lahendusteni. Koosloome töötuba juhib osalejate ja tulemuse suhtes neutraalne fassilitaator.

Koosloome töötuba võib toimuda kokkusaamisena füüsilises ruumis või virtuaalses keskkonnas. Sotsiaalse innovatsiooni labori meeskonnas ei näe me olulisi erinevusi, miks eelistada ühte kokkusaamise viisi teisele – mõlemad, nii virtuaalne, kui ka füüsiline kokku saamine on ühtviisi tõhusad meetodid. Pigem on väga oluline, et töötuba on struktureeritud protsess, mis koosneb erinevatest faasidest, mille jooksul osalejad töötavad koos, et saavutada ühine eesmärk.

Kõige üldisemalt öeldes algab koosloome töötuba tavapäraselt ideede genereerimisest, mille käigus osalejad esitavad oma ametialsest professionaalsusest tulenevaid mõtteid. Sellele järgneb ideede koos hindamine ja filtreerimine, kus valitakse välja ideed, mida hakatakse edasi arendama. Järgmised etapid on tavapäraselt seotud prototüübi loomisega, kus ideed muudetakse praktilisteks lahenduseks. Koosloome lõppfaasis toimub prototüübi hindamine, testimine ja tagasiside kogumine, et saada ülevaade, kuidas prototüüpi lõpp-produktiks edasi arendada.

Koosloome protsessi sujuva ja tõhusa toimimise aitab tagada koosloome meeskonna juht, kelle ülesannete hulka kuuluvad osalejate leidmine ja nendega suhtlemine/info vahetamine, motivatsiooni hoidmine ja konfliktide lahendamine.

Meeskonna moodustamine – koosloome juht vastutab meeskonna koosseisu loomise eest vastavalt eesmärkidele. Kuna koosloome on iteratiivne protsess ja kunagi täpselt ei teata, kuhu järgmiseks jõutakse, siis võib vahepeal tekkida vajadus kaasata uusi liikmeid, eksperte, ka nt lühiajaliselt, et puuduolevat teadmist meeskonda juurde tuua.

Kommunikatsioon – koosloome juht peab tagama sujuva suhtluse kõigi meeskonnaliikmete vahel, et tagada ideede ja arusaamade jagamine ja koostöö. Selleks võib kasutada väga erinevaid meetodeid, nt regulaarsed koosolekud, e-posti teavitused jm osalejatega kokkulepitud suhtlusvahendeid.

Motiveerimine – koosloome protsess võib osalejatelt nõuda palju energiat, seega on oluline, et koosloome juht suudaks meeskonnaliikmeid motiveerida ja innustada. See hõlmab tunnustamist, julgustamist ja positiivse tagasiside andmist.

Konfliktide lahendamine – koosloome võib tekitada erinevaid arusaamatusi, seega on oluline, et koosloome juht suudaks kiiresti ja tõhusalt neid lahendada.

Enne koosloome protsessiga alustamist, mõtle läbi:

  • Kes on meeskonnajuht?
  • Kes on olulised osapooled, keda koosloome töötubadesse on vaja kaasata?

Head koosloomist!

 

Koosloome teemaliste artiklite sarja ilmumist toetab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.