Kultuuri- ja spordiasutuste teenusedisaini arendusprogramm

Arendusprogrammi eesmärk on võimaldada kultuuri- ja spordiasutustel laiendada oma sihtrühma, kaasates oma tegevustesse kolmandate riikide kodanikke. Selleks disainitakse koolitusprogrammi jooksul uued sihtrühma vajadustest lähtuvad teenused, mille katsetamiseks on võimalik asutustel saada kuni 7500 eurot toetust.

Miks osaleda koolitus- ja arendusprogrammis?

 • saad teenuse arendamisel kasutada kogenud mentorite abi
 • võimalus oma meeskonnas arendada uusi oskusi ja tööriistu teenuste arendamiseks (inimkeskne teenusedisain)
 • arutatakse ja õpitakse disainides päris teenuseid
 • võimalus õppida lähemalt tundma uut sihtgruppi ja nende vajadusi
 • võimalus õppida teistelt osapooltelt
 • võimalus saada konsultatsioone ekspertidelt
 • võimalus saada rahalist toetust teenuse arendamiseks

Programm koosneb kahest osast – koolitusprogramm ja nõustamisprogramm:

1.osa:
3-päevase koolitusprogrammi ja koolituspäevade vahele jäävate kodutööde käigus töötab iga meeskond välja teenuse prototüübi. Koolitusprogrammi jooksul töötatakse läbi teenusedisainimisega seotud etapid. Lisaks praktilisele koosloomele saavad osalised vajalikud teadmised ja oskused, mis võimaldavad tulevikus paremini sihtrühma vajadustest lähtuvaid teenuseid disainida.

Koolitusprogrammi tulemusena valmib teenuse prototüüp

Koolitusprogrammis saab osaleda kuni 16 erinevat meeskonda, kus igal meeskonnal valmib koolitusprogrammi lõpuks uue teenuse prototüüp. Kõike seda tehakse mentorite poolt juhendatud meeskondades, kasutades koosloome meetodit ning teenusedisaini protsessi ja tööriistu.

2.osa:
on koolitusprogrammile järgnev nõustamisprogramm, kus piloteeritakse ja testitakse kogenud mentorite juhendamisel koolituse käigus valminud teenuse prototüüpi. Nõustamisprogramm koosneb 2-päevasest koolitusest, virtuaalsetest kohtumistest ja ekspertide nõustamisest. Nõustamisprogrammi valitakse kuni 10 osalejat koolitusprogrammis valminud teenuse prototüübi põhjal.

Teenuse piloteerimiseks saab iga nõustamisprogrammi pääsenud kultuuri- või spordiasutus 24 tunni ulatuses ekspertide nõustamist ja kuni 7500 eurot teenuse arenduskuludeks.

Koolitusprogrammi eelselt toimub 14. veebruaril huvilistele programmi tutvustav virtuaalne infopäev

Koolitusprogrammis osalemine on tasuta!

Kes on oodatud osalema?

Osalema on oodatud organisatsioonid, kes

 • on valmis aktiivselt kõigis töötubades osalema ja vajalikke kodutöid tegema;
 • kellel on olemas teenuse idee, mida programmis edasi arendada ja katsetada;
 • on motiveeritud programmis arendatavat teenust koostöös sihtrühmaga pakkuma hakata;
 • saavad kokku minimaalselt kolmest inimesest koosneva meeskonna, kuhu kuuluvad kultuuri- või spordiasutuse esindajad;

  Osalemissoovist teada andmiseks palume täita registreerimisvorm enne 28.veebruarit 2022.

Teenuse piloteerimiseks saab iga nõustamisprogrammi pääsenud kultuuri- või spordiasutus 24 tunni ulatuses ekspertide nõustamist ja kuni 7500 eurot teenuse arenduskuludeks.

Koolitus- ja arendusprogrammi kava

Koolitusprogramm koosneb virtuaalsetest töötubadest ja kodutöödest. Virtuaalsed töötoad toimuvad kahes koolitusgrupis ajavahemikus märts – mai 2022.

I töötuba:

 • Teenusedisain ja koosloome
 • Integratsioon
 • Sihtrühma vajaduste kaardistamine
 • Lahenduste indikaatorid

II töötuba:

 • Väärtuspakkumine
 • Muudatuste teooria
 • Klienditeekonna kaardistus

III töötuba:

 • Kultuuritundlikkus
 • Teenuseplaani disain
 • Teenuse ärimudel
 • Tulemuste kommunikatsioon

Koolitusprogrammis saab osaleda kuni 16 erinevat meeskonda, kus igal meeskonnal valmib koolitusprogrammi lõpuks uue teenuse prototüüp. Kõike seda tehakse mentorite poolt juhendatud meeskondades, kasutades koosloome meetodit ning teenusedisaini protsessi ja tööriistu.

I rühm
I töötuba 29.03
II töötuba 12.04
III töötuba 03.05

II rühm
I töötuba 30.03
II töötuba 14.04
III töötuba 05.05

Lõpuseminar 18. mai.
Peale koolitusprogrammi toimub lõputööde esitlemine virtuaalses töötoas, kus valitakse välja ka nõustamisprogrammi saajad.

NÕUSTAMISPROGRAMM

Nõustamisprogrammi jooksul piloteerivad osalised oma teenust koostöös teenuse sihtrühmaga. Teenuse piloteerimiseks on osalistel kolm kuud (september – november 2022).

Nõustamisprogramm koosneb:

2-päevasest ettevalmistavast koolitusest:
a) teenuse prototüüpimise ettevalmistus
b) koosloome ja koostöö sihtrühmaga sh kommunikatsioon.

Probleemipõhisest nõustamisest.
Osalevad organisatsioonid saavad oma probleemi/vajadusepõhiselt projektimeeskonnalt konsultandi (nt teenusedisaineri, integratsiooni- või kommunikatsiooni eksperdi), kes neid oma ekspertsusest lähtuvalt nõustab.

Virtuaalsest rühmanõustamisest.
Üks kord kuus toimub osalevatele organisatsioonidele virtuaalne rühmanõustamine.

PROGRAMMI KOOLITAJAD:

Rasmus Pedanik

Rasmus on Sotsiaalse innovatsiooni labor juht, teenusedisainer ja koolitaja. Rasmus on täiendanud ennast Aalto, Helsinki, Cardiffi, Oxfordi ja Harvardi ülikoolide kursustel koosloome, disaini ja avaliku sektori innovatsiooni teemadel. Rasmus õpib Tartu Ülikoolis doktorantuuris ja tema uurimistöö teemaks on koosloomes komplekssete probleemide lahendamine. Lisaks õpetab Rasmus Tartu Ülikoolis haridusinnovatsiooni magistrantidele disainmõtlemist.

 

Jaan Aps

Majandusteaduse magistrikraadiga Jaan Aps (Stories For Impact OÜ) on tunnustatumaid mõju hindamise eksperte Eestis. Ühelt poolt on tal ulatuslik kogemus analüütiku ja mõju hindamise metoodikate arendaja ning tutvustajana, sh käsiraamatud “Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine” (2012) ja “Avalike teenuste osutamine omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös” (2019, kaasautor Rasmus Pedanikuga). Teisalt omab Jaan algatamis- ja juhtimiskogemust (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kaasasutaja ja eestvedajana 2012-2019, korduvalt auhinnatud noorteprogrammi Changemakers Academy käivitamine 2016).

 

Kaie Koppel

Kaie Koppel on mentori, teenusedisaineri, koolitaja ja fasilitaatorina panustanud avalike teenuste koosloomesse 2014. aastast, enim erivajadustega inimestele mõeldud lahendustesse. Ta usub sügavalt, et inimesekeskne lähenemine avalike teenuste disainimisel aitab meil muuta paremaks mitte ainult üksikuid teenuseid, vaid kogu avalikku ruumi. Ta on olnud koolitajaks ja disainijuhiks SiLabi, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ja Heateo SA teenusedisaini ja sotsiaalse innovatsiooni arenguprogrammides, mille üheks oluliseks sihiks on olnud toetada avaliku sektori ja kodanikuühiskonna koostööd inimesekesksete lahenduste disainimisel. 2014-2017 oli ta teenusedisaini mentoriks SA Autistikale. Sellest koostööst sündis teenus autismispektri häire, sügava ja raske puudega täiskasvanutele, kellele on lisaks omane äärmuslik kahjustav käitumine. 2017. aastal jõudis see teenus ka erihoolekandeseadusesse. Hariduselt semiootika magister, on ta treenitud süsteemselt mõtlema ning ühiskondlikke mustreid märkama. Tema akadeemiline uurimistöö on seotud sotsiaalse ja kogukonnapõhise innovatsiooniga.

 

Anu Viltrop

Anu on MTÜ Eesti Pagulasabi juhatuse liige. MTÜ Eesti Pagulasabi meeskonnaga liitus ta juba 2016. aastal, kui ta hakkas pärast sissejuhatavat koolitust tegutsema rahvusvahelise kaitse saanud perede vabatahtliku tugiisikuna. 2018. aastal liitus ta juba põhimeeskonnaga, asudes tugiteenuseid pakkuva projekti projektijuhiks, 2019. aastal sai temast juba MTÜ juhatuse liige. Samuti on Anu Viltrop 2019. aastal MTÜ Eesti Pagulasabi loodud sotsiaalse ettevõtte Siin & Sääl juhatuse liige. Varasemalt on ta kaasa löönud erinevates tegevustes, muuhulgas on ta aastaid korraldanud ja läbi viinud koolitusi kodakondsuse eksamiks ettevalmistujatele ning juhtinud erinevaid integratsiooniprojekte nii uussisserändajatele kui ka vähelõimunud püsielanikkonnale. Anu Viltrop on Eesti Pagulasabi põhikoolitaja kultuuritundlikkuse ja mitmekultuurilise meeskonna väärtusruumi ja töökultuuri kasvatamise teemadel. Oma senise töökogemuse tõttu tunneb ta integratsiooni ja rände teemasid laiemalt kui vaid pagulaste vaates.

 

Programmi koordinaator:

Evelin Kostabi

Evelin on Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise magister. Koosloome ja disainmõtlemisega omab kokkupuudet töökogemusest SEV´is (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik) ja Si-Lab´is (Sotsiaalse Innovatsiooni labor). Evelin on osalenud enamikes Si-Lab´i poolt läbiviidud arengu- ja koolitusprogrammides meeskondade mentori, uuringute läbiviija ja kommunikatsioonieksperdina. Oma uurimis- ja tegutsemisvaldkondades on ta alati pühendunud inimestele ja tööle nendega. Vastutusvaldkond projektis: kommunikatsioon programmis osalejatega.

 

Programm viiakse ellu MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor ja MTÜ Eesti Pagulasabi koostöös.

Projekti AMIF 2021-17 “Kultuuri- ja spordiasutuste teenusedisaini koolitus- ja mentorprogramm“ kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium.