Osalusdemokraatia edendamine koosloome meetodite kasutuselevõtu abil

Toetaja: Aktiivsete Kodanike Fond, Norra ja EMP toetused

Toetus: 59 938,96 EUR

Projekti peamine eesmärk on tugevamatele alustele toetuv osalusdemokraatia, mis väljendub kvaliteetsemas poliitikakujundamises ning tõhusas avaliku sektori ja vabaühenduste koostöös mitme osapoolega koostööprotsesside juhtimisel ehk koosloomes. Projekti jooksul arendatakse välja kaks sekkumist (arendusprogrammi) ja viiakse need ellu eesmärgiga parandada vabaühenduste võimekust strateegilises koostöös avaliku sektoriga. Lisaks koolitatakse ja nügitakse tippametnikke (asekantslereid) ja nende meeskondi uute meetodite kasutustele võtmisel, et neil oleks oskust ning teadmist kujundada ja läbi viia kvaliteetsemaid kaasamis- ja otsustusprotsesse. Laiemale avalikkusele tutvustatakse koosloome kasu ja seost osalusdemokraatia edendamisel veebiseminaride sarjaga.

Konkreetsemalt on sihiks:

  • disainida tuginedes meie senisele kogemusele ja rahvusvahelisele parimale praktikale 8-päevane koosloomejuhtide koolitusprogramm
  • korraldada kaks 8-päevast koosloomejuhtide koolitusprogrammi, milles osaleb kokku 30 vabaühenduse juhti ja 10 avaliku sektori esindajat
  • disainida tuginedes meie senisele kogemusele ja rahvusvahelisele parimale praktikale veebipõhine arengukava koostamise metoodika (koosloome sprint)
  • arendada sprinti kolmes iteratsioonis ja koostada sprindile elektrooniline juhend
  • kolmes koosloome sprindis osaleb kokku 15 vabaühendust, kes koostavad endale koos partneritega uue (valdkondliku) arengukava
  • tutvustada koosloome metoodikaid laiemale auditooriumile 14 veebi seminaris, et jagada kogemusi ja nõuandeid koosloome rakendamisel ja osalusdemokraatia edendamisel
  • tutvustada koosloome metoodikat ja kasu avaliku sektori võtmeisikutele kahekümne neljas 4-tunnises töötoas eesmärgiga, et koosloome muutuks avaliku sektori kaasamisprotsessides loomulikuks osaks.
  • kasvatada MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori (edaspidi Si-Lab) tegevusvõimekust läbi uute teenuste loomise ja avalikust sektorist uute koostööpartnerite leidmise kaudu.

The project aims to increase the capacity of NGOs and state officials to design, manage, and promote participatory democracy in multi-stakeholder processes. To this end, two 8-day co-creation training programs and three web-based “co-creation sprints” will be developed and implemented. In order for co-creation to spread and take root in policy-making, co-creation methodologies will be introduced to at least 150 officials in 24 workshops in co-operation with the Government Office. In co-operation with the Co-Creation Club, the nature and benefits of co-creation in promoting participatory democracy is introduced to the general public. This is planned through a series of webinars.  

Rohkem infot:

Rasmus Pedanik

rasmus@koosloome.ee