Peamised koosloomes ettetulevad takistused

Peamised koosloomes ettetulevad takistused

Koosloome on protsess, kuhu kutsutakse kokku erinevad inimesed, organisatsioonide esindajad, et koos töötada ühise eesmärgi nimel teatud probleemi lahendamiseks. Koosloomes osalevad organisatsioonide esindajad omavad kõik kokkupuudet sihtgrupi esindajatega, keda probleem puudutab ja kelle igapäevaelu koosloome protsessi kaudu üritatakse parendada. 

Koosloome võib olla lühiajalisem, näiteks ideede genereerimise protsess või ka pikemaajalisem mitmetest etappidest koosnev projekt. Mõlemal juhul on koosloome väga tõhus metoodika erinevate inimeste ja arvamuste kokkutoomiseks ning seeläbi probleemidele võimalike lahenduste leidmiseks, kuid ette võib tulla ka erinevaid takistusi, mis võivad protsessi raskendada.

Üks peamine takistus, mida ka meie Sotsiaalse innovatsiooni labori töötubade käigus näinud oleme, on kommunikatsiooni puudulikkus koosloomes osalevate meeskonnaliikmete vahel –  peamiselt võib suhtlemisraskus väljenduda olukorras, kus koosloomes osalejad ei suuda erinevatel põhjustel tõhusalt suhelda või oma mõtteid väljendada. Koosloome protsessile on see aga väga oluline takistus – kui teatud osalejate ideed jäävad juba protsessi alguses ja ka selle edenedes väljendamata, siis seetõttu võib takerduda nende osalejate kogu panus protsessile või võib nende osalejate arvamus ka üleüldse kaotsi minna ehk ei saa lahenduse leidmise käigus arvesse võetud.

Kommunikatsiooni häiretest lähtub otseseselt ka teine takistus – usalduse puudumine koosloome meeskonnas. Kui koosloome protsessis osalevad inimesed ei usalda üksteist, usaldamise määr ei kasva koosloome protsessi jooksul, võib see saada takistuseks avatud ja ausale suhtlemisele. Usalduse puudumine võib osalejates tekitada hirmu ja kahtlust, mis omakorda võib viia konfliktideni ja raskendada või katkestada kogu koosloome protsessi.

Kolmas peamine takistus on ressursside piiratus. Eelkõige kui koosloomiseks ei ole piisavalt aega. See võib oluliselt piirata koosloome ulatust ja tõhusust, mis võib omakorda põhjustada stressi ja rahulolematust koosloomes osalejate seas.

Viimaseks peamiseks takistuseks koosloomes on ebakindlus osalejate seas ehk kui koosloomes osalevad inimesed ei tea täpselt, milline on nende roll, ootused või ülesanded selles protsessis, võib see põhjustada segadust ja ebakindlust.

Nende takistuste ületamiseks:

  • Veenduge, et suhtlus koosloomes osalevate inimeste vahel on avatud, selge ja tõhus
  • Looge võimalikult usalduslikud suhted koosloomes osalevate inimeste vahel. Võtke aega, et tundma õppida üksteise tugevusi ja nõrkusi, austage igaühe panust ja otsuseid, vältige süüdistamist
  • Jälgige, et suhtlemine osalejate vahel on hinnangutevaba
  • Hoidke realistlikke eesmärke ja planeerige piisavalt aega, et tagada protsessi edukas lõpuleviimine
  • Tagage, et koosloomes osalevad inimesed teaksid täpselt, mida neilt oodatakse ja milline on nende roll koosloome edukas lõpuleviimises
  • Looge positiivne töökeskkond, mis soodustab koosloomet ja inspireerib osalejaid ühist ettevõtmist edukalt ellu viima.
  • Määrake juht, kes suudab suunata koosloome protsessi ja tagada, et kõik koosloome protsessis võimalikud takistused on arvesse võetud ja vajadusel nendega tegeletud

Koosloomes võib ette tulla mitmeid takistusi, mis võivad raskendada tõhusa tulemuse saavutamist. Kuid, kui nende takistuste võimalikkusega teadlikult arvestada ja nendega tegeleda, on koosloome väga tõhus metoodika ühise eesmärgi nimel probleemidele lahenduse leidmiseks. Koosloome takistuste ületamine nõuab pühendumist ja koostööd kõigilt osapooltelt. Takistuste ületamisel või nende vältimisel on võimalik nautida koosloome protsessi ja saavutada suurepäraseid tulemusi.

 

Koosloome teemaliste artiklite sarja ilmumist toetab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.