Sotsiaalse Innovatsiooni Labori arendusprojekt

Toetaja: Aktiivsete Kodanike Fond, Norra ja EMP toetused

Toetus: 19989, 20 EUR

Projekti eesmärk on tõsta Sotsiaalse Innovatsiooni Labori tegutsemisvõimekust nurjatute probleemide lahendamisel ehk mitme osapoolega koostööprotsesside juhtimisel ja koosloome metoodika levitamisel. Konkreetsemalt on sihiks:

  • importida Eestisse, kohandada siinsetele oludele sobivaks ja katsetada stsenaariumi põhist planeerimist, mis on end tõestanud poliitikakujundamise tööriistana nt Soomes.
  • tõsta Silabi võimekust uue oskuse omandamise abil, mida saab edaspidi pakkuda ka teenusena
  • luua koosloome meetodil Silabile uus strateegia ja alustada selle elluviimist
  • arendada ja võimestada sotsiaalse innovatsiooni võrgustikku (edaspidi SI võrgustik), kaasates sellesse uusi liikmeid, jagades võrgustikus teadmisi, oskusi ja kogemusi
  • luua koosloome meetodil võrgustikule strateegia ning suurendada  võrgustiku liikmete koostööd koosloome metoodikate kasutuselevõtmisel, levitamisel ja arendamisel. 
  • tutvustada koosloomemetoodikaid laiemale auditooriumile, et jagada võtteid ja võimalusi sisukama koostöö tegemiseks erinevate sektorite (vabaühendused-avalik sektor) vahel.

Tegutseme kolmel suunal:

1. SI võrgustikku uute liikmete kutsumine, liikmete võimestamine ning koostööks strateegias kokkuleppimine.

2. Stsenaariumipõhise strateegia koostamise metoodika koolituse läbimine, selle Eestis katsetamine ja kohandamine kohalikele oludele.

3. Koosloome kommunikatsioon laiemale üldsusele ning huvilisteringi kasvatamine.

Kõik kolm tegevussuunda aitavad kasvatada Silabi tegevusvõimekust – meeskonnaga koos luuakse organisatsioonile eksperimendina strateegia, projekti jooksul alustatakse ka selle elluviimist, et organisatsioonisiseste juhtimisprotsesside parandamine toetaks paremini sisutööd.  

Projekti tulemusena on Sotsiaalse Innovatsiooni Laboril koosloome metoodikate arendamiseks ja rakendamiseks mitmekesine tööriistakast ning pikema vaatega strateegiline plaan, mille elluviimist toetab hästitoimiv koostöövõrgustik.

Aim of the project is build capacity of Social Innovation Lab in working with wicked problems: facilitating multi-stakeholder collaboration processes and promoting co-creation as method for problem solving. As a result of the project, Si-Lab has a diverse toolbox for developing and implementing co-creation, and Si-Lab as an organisation has developed a long-term strategy which implementation is supported by a well-functioning network.   

Rohkem infot:

Rasmus Pedanik

rasmus@koosloome.ee