Teenusedisaini koosloome arendusprogramm

Teenusedisaini ja sotsiaalse ettevõtluse koosloome arendusprogramm kohalike omavalituste ja vabaühenduste esindajatele

Kuidas liikuda oma teenuseideega kiiresti edasi arendades sellest välja töötav ja jätkusuutlik teenusemudel?

Liitu unikaalse võimalusega disainida koosloome meetodil uus teenus ja sotsiaalse ettevõtte ärimudel teie kogukonna olulisele probleemile!

 

Sisukord

Tutvustus
Arendusprogrammi eesmärk
Kes on oodatud osalema?
Mida arendusprogrammis õpitakse?
Arendusprogrammi metoodika
Arendusprogrammi sisu
Arendusprogrammi informatsioon
Arendusprogrammi tingimused ja registreerimine
Koolitajad
Kontakt

 

 

Tutvustus

 

Koosloome ja teenusedisain on lähenemised, mida üha rohkem rakendatakse uuenduslike (avalike) teenuste planeerimisel ja pakkumisel, et paremini vastata ühiskonna ootustele kogukonna probleemide ennetamisel, leevendamisel ja lahendamisel. Koosloome on protsess, kus teenuste disainimine toimub koostöös teenuse hankija (KOV), teenusepakkuja (vabaühendus) ja teenuse sihtgrupiga (kliendiga).

Koosloome ja teenusedisain pakuvad võimaluse näha teisest perspektiivist väljakutseid, mis kaasnevad teenuse planeerimise ja arendamisega, võimaldades paremini mõista, mis toimub tegelikult teenuse pakkumisel ja kuidas klient teenust kogeb.

 

 

Aredusprogrammi eesmärk

 

Programmi eesmärgiks on meeskondades koosloome meetodil avaliku teenuse ja sotsiaalse ettevõtluse ärimudeli disainimine. Koosloome tähendab siinkohal, et töötubades arutatakse läbi ja planeeritakse erinevad teenusearendamise etapid. Lisaks tegelevad osalejad töötubade vahepealsel ajal praktilise kodutööga, mis on vajalik teenuse arendamiseks. Töötubadesse on sisse kavandatud ka kogemuste ja vahetulemuste jagamise etapid, mis soodustavad teiste kogemustest õppimist. Kogu arenguprogramm on oma olemuselt väga aktiivne ja eeldab osaliste aktiivset panustamist. Arendusprogrammi tulemusena valmib teenuseplaan ja sotsiaalse ettevõtluse ärimudel.
Arendusprogrammis osalemise eelduseks on, et kohalik omavalitsus vajab arendusprogrammis väljaarendatavat teenust ja on motiveeritud seda peale arednusprogrammi lõppu koostöös vabaühendusega sihtrühmale pakkuma.

 

 

Kes on oodatud osalema

 

Arendusprogramm on mõeldud vabaühenduste juhtide ja vastava piirkonna kohaliku omavalituse teenuse arendamisega tegelevate ametnike meeskondadele. Selleks et arendusprogrammis osaleda on vaja, et kõigis töötubades osaleks vähemalt kaks vabaühenduse esindajat (kellest üks on vabaühenduse juht) ja üks kohaliku omavalituse esindaja. Soovituslik on kaasata ka sihtrühma esindaja. Samuti on vajalik reaalse probleemi olemasolu ja algne teenuseidee, millega soovitakse seda probleemi lahendada. Arendusuprogrammi valitakse kuus meeskonda üle-Eesti.

Registreeri teenusedisaini koosloome arendusprogrammi hiljemalt 20.02: Link

 

 

Mida arendusprogrammis õpitakse?

 

 • mis on koosloome ja kuidas see erineb kaasamisest
 • mis on teenusedisain ja kuidas see aitab kaasa inimesekesksete teenuste arendamisele
 • mis on sotsiaalne ettevõtlus ja millised on erinevad sotsiaalse ettevõtluse tegevusmudelid kuidas viia läbi lihtsamaid disainiuuringuid
 • kuidas disainida ja prototüüpida uut teenust
 • kuidas disainida sotsiaalse ettevõtluse ärimudelit
 • kuidas hinnata teenuse mõju

 

Arendusprogrammi metoodika

 

Arendusprogramm lähtub learning by doing metoodikast. Arendusprogrammi väljatöötamisel oleme lähtunud põhimõttest, et disainmõtlemise ja teenusedisaini tööriistade omandamiseks tuleb need praktikas läbi teha. Õpitu omandatakse kõige paremini, kui teooria ja praktika on kooskõlas ning õppimine toimub vabatahtlikult. Arendusprogrammis on pühendatud 1/4 koolituse ajast teooriale ja 3/4 ajast on pühendatud disainitööriistade praktilisele rakendamisele.

 

 

Arendusprogrammi sisu

 

Arendusprogramm koosneb neljast töötoast, mis toimuvad märts – mai 2018.

I töötuba 22. märts:

 

 • Disainmõtlemine, teenusedisain ja koosloome
 • Praktiline harjutus: koosloome meeskonna toimimine
 • Sotsiaalne ettevõtlus
 • Praktiline harjutus: teenuse kontseptsioon
 • Praktiline harjutus: teenuse osapoolte kaardistus
 • Disainiuuringud
 • Praktiline harjutus: uuringute ettevalmistus
 • Kodutöö 6h

 

 

II töötuba 11. aprill:

 

 • Praktiline harjutus: persoonade täitmine
 • Praktiline harjutus: klienditeekonna kaardistamine
 • Praktiline harjutus: väärtuspakkumine/kliendi vajadused
 • Mõju hindamine ja muudatuste teooria
 • Praktiline harjutus: mõju disain ja muudatuste teooria
 • Kodutöö 6h

 

 

III töötuba 26. aprill:

 

 • Praktiline harjutus: disainiülesande püstitamine
 • Praktiline harjutus: lahendusettepanekute genereerimine
 • Praktiline harjutus: lahenduste valik
 • Praktiline harjutus: väärtuspakkumise koostamine
 • Praktiline harjutus: ärimudeli disain
 • Kodutöö 6h

 

 

IV töötuba 10. mai:

 

 • Vabaühendused ja avalikud teenused
 • Praktiline harjutus: teenusestsenaariumi koostamine
 • Teooria: kuidas prototüüpida ja katsetada teenust
 • Praktika: teenuseplaan
 • Praktika: ärimudeli disain
 • Kodutöö 6h

Kõik töötoad toimuvad Tallinnas, algusega kell 9.45 ja lõppevad hiljemalt kell 17.00. Orienteeruv lõunapaus on kell 12.30 – 13.30. Arendusprogrammi osalustasu ühe inimese kohta on 29.- eurot, mis sisaldab kohvipause ja lõunasööki.

Peale viimast töötuba
saavad kõik ühendused 4-tunni ulatuses privaatnõustamist disainitud teenuse arendamiseks reaalseks teenuseks. Nõustamise tulemusena valmib teenuse arendamise plaan. Arendusprogramm on disainitud põhimõttel, et soovi korral saavad osalevad ühendused esitada projektitaotluse Kodanikuühiskonna 2018. aasta teenusearendamise taotlusvooru vajaminevate investeeringute tegemiseks (taotlusvooru tähtaeg mai 2018) ja/või arenguhüppe taotlusvooru organisatsiooni võimekuse tõstmiseks (taotlusvooru tähtaeg jaanuar 2019). Meie kogemus arendusprogrammide korraldamisest näitab, et ühenduse osalemine arendusprogrammis ja investeeringuteks toetuse saamine kiirendab märkimisväärselt ühenduse arengut.

Registreeri teenusedisaini koosloome arendusprogrammi hiljemalt 20.02: Link

 

 

Arendusprogrammi informatsioon

 

Arendusprogrammi metoodika on väljatöötatud MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori poolt (Si-Lab). Si-Lab on sotsiaalne ettevõte, mis on välja kasvanud Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikust eesmärgiga arendada ja rakendada koosloomet, disainmõtlemist ja sotsiaalset ettevõtlust kogukondlike ja ühiskondlike probleemide lahendamisel.

 

Osalemise tingimused ja registreerimine

   • Arendusprogrammis osalemise tasu on ühele inimesele 29.- eurot.
   • Registreerimisvorm tuleb täita enne 20. veebruari
   • Osaleda saavad ainult meeskonnad, mis on moodustatud vabaühenduse juhtidest ja kohaliku omavalituse teenuste arendamise eest vastutavatest ametnikest
   • Vabaühendused, mille juhid arendusprogrammis osalevad, peavad tegutsema avalikes huvides ja järgima vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtteid
   • Arendusprogrammis osalemine eeldab aktiivset osalemist kõigis töötubades ja kodutööde tegemist.
   • Kõik arendusprogrammi osalised peaavad osalema 30. augustil 2018 fookusgrupi intervjuul, kus hinnatakse ühiselt arendusprorgammi tulemusi
   • Kõik arendusprogrammi osalised peavad andma kirjalikku tagasisidet arendusporgammi tulemuste kohta vahetult peale arenduspogrammi lõppu ja kuus kuud peale arendusporgammi.

Arendusprogrammi töötoad toimuvad Tallinnas Kultuurikatla Terrassisaalis

Vabaühendus on arendusprogrammi kontekstis mittetulundusühing, sihtasutus juhul, kui nad pole asutatud juriidiliste isikute, avaliku võimu või äriettevõtte poolt ja nende administratsioon on avalikust võimust ja äriettevõttest sõltumatu. 

Kohvipausid ja toitlustamine

Kohvipausid ja toitlustamine toimub kõigis töötubades. Võimalik on valida tavalise ja veegan menüü vahel. Kohvipausid ja toitlustamine kaetakse osalustasust.

 

Koolitusprogrammi koordinaator

Evelin Kostabi

Evelin on Sotsiaalse Innovatsiooni Labori kaasasutaja ja kommunikatsioonijuht. Evelin on osalenud kolmes koosloome arenguprogrammis mentori ja projektijuhina, omades suurt kogemust vabaühenduste nõustamisel. Evenilil on kommunikatsioonijuhtimise magistrikraad Tartu Ülikoolst. Koosloomelaboris osaleb Evelin mentori ja arendusprogrammi koordinaatorina.

 

Arendusprogrammi koolitajad

 

Rasmus Pedanik
Rasmusel on üle 10 aasta kogemust arendusprogrammide disainimisel ja koolitamisel. Olles pakkunud arendusprogramme sellistele organisatsioonidele nagu Swedbank, Eesti Energia, Tallinna Sadam, Tallinna Vesi, Omniva jt. Rasmus on algatanud ja juhtinud 2015. ja 2016. aasta teenusedisaini koosloome arendusprogramme. Kahes arendusprogrammis disainiti või re-disainiti kokku 22 erinevat teenust. Rasmus on täiendanud ennast probleemi lahendamise ja meeskondade juhtimise fassilitaatorina Londonis, teenusedisaini koosloome fasilitaatorina DesignThinkers Akadeemias Amsterdamis ja avaliku sektori teenuste disainimise koolitusprogrammis Cardiffis (disainiagentuur PDR) Lisaks on Rasmus läbinud äridisaini treeningu Amsterdamis (Design A Better Business – Business Models INC) Rasmus õpib Tartu Ülikoolis doktorantuuris ja tema uurimistöö teemaks on erinevad probleemide lahendamise metoodikad. See teema on tihedalt seotud sotsiaalse innovatsiooni ja disainimõtlemisega. Lisaks Sotsiaalse Innovatsiooni Laborile juhib Rasmus mitteformaalset Sotsiaalse innovatsiooni võrgustikku. Rasmus on ka väikeettevõtja ja partner Muhu pagarites.

Marko Uibu
Marko töötab kommunikatsiooniuuringute lektorina Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis ja uuringutejuhina Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus, kus ta on viinud läbi erinevaid uuringuid ning osaleb koosloome arendusprogrammides koolitaja ja konsultandina. Marko õpetab erinevates ülikoolides magistrantidele muuhulgas näiteks rakendus- ja disainiantropoloogia kursuseid ning on uuringueksperdina kaasatud mitmetesse rakendusuuringutesse. Markol on religiooniantropoloogia doktorikraad.

Kaie Kotov
Kaie võttis alates juunist 2016 enda kanda Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku avalike teenuste huvikaitse juhi rolli. Sügisel 2015 koordineeris ta SEVi KÜSKi rahastatud projekti “Avalikke teenuseid osutavate vabaühenduste huvikaitse koostöövõrgustik – huvikaitse mudeli / mõttekoja käivitamine” raames strateegilise huvikaitse tegevusplaani koostamist ning pani kokku raporti “Avalikud teenused: tegevused ja väljakutsed eri osapoolte silmis” ning aitas formuleerida SEVi avalike teenuste huvikaitse eesmärgid ning tegevused. 2015. aasta teisel poolaastal juhtis ta ka SEVi sotsiaalse ettevõtluse arenguprogrammi töötubasid. Kaie osales ka 2014-2015 Heateo SA teenusedisaini pilootprogrammis vabatahtliku mentorina, tehes koos SA Autistikaga läbi uue avaliku teenuse käivitamise protsessi. Autistika teenuse arendamise protsess on tänaseni üks positiivsemaid näiteid avaliku sektori ja kodanikuühiskonna koosloomes sündinud uuest riiklikult rahastatavast teenusest. Kaiel on pooleli doktoriõpingud Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudis ja tema uurimistöö fookuses on sotsiaalne innovatsioon.

Jaan Aps

Jaan on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kaasasutaja ja juhatuse esimees. Arendusprogrammi koolitajana keskendub mõju eesmärgistamise ja hindamise teemale. Ta on (kaas)autor põhjalikele materjalidele, mis käsitlevad eesti keeles vabaühenduste ja sotsiaalsete ettevõtete mõju hindamist, sh  “Kodanikuühenduste mõju hindamise käsiraamat” (2012); visuaalne kokkuvõte “Mõjust lähtuv juhtimine“ (2016) ja käsiraamat “Kuidas saavutada maksimaalset mõju“ (2017). Hetkel uuendamisel oleva mõju kaardistamise veebilahenduse Maailmamuutjad.ee algataja. Mõju hindamise edendamise eest valiti Vabaühenduste Liidu EMSL poolt “Aasta missiooniinimeseks 2013”. Alates 2015 aastast liige Euroopa Komisjoni sotsiaalse ettevõtluse ekspertide töörühmas (GECES).

 

Kontakt

Küsimuste korral palun pöörduge:

Rasmus Pedanik

E-post: rasmus@bioneer.ee Mob: 55566489

Arendusprogrammi rahastab: